Algemene voorwaarden

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen geschieden onder toepassing van de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van de V.G.B., gedeponeerd bij de K.v.K. Amsterdam, onder nummer 40596609. ofwel de leveringsvoorwaarden zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Connect van Royal Flora Holland.

Intellectueel eigendom

Het staat vrij om de informatie op deze website te gebruiken, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Van der Valk BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van der Valk BV

 

Algemene gegevens

KVK: 27277878

NAKT reg. nummer: 661761711

GGN MPS A – GAP / SQ / GRASP